POVRAT / REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( u daljem tekstu: Zakon) svetdelova.rs odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine,ukoliko je reč o tehničkoj robi koja podleže garanciji. Rezervni delovi podležu garanciji samo ako ih ugrađuje ovlašćeni serviser. Zakonska odgovornost svetdelova.rs ne postoji ako isporučena roba:

  1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste  
  4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe
  5. ukoliko rezervne delove ne ugrađuje ovlašćeno i stručno lice

Postupak reklamacije  

Potrošač može izjaviti reklamaciju zbog nesaobraznosti robe i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostaka elektronskim putem na e-mail adresu prodavnica@oleomac.co.rs ili pismeno na adresu sedišta.

Uz reklamaciju (opis nesaobraznosti) priložite račun, kopiju računa ili drugi dokaz o kupovini. Po prijemu mail-a ili pošte, poslaćemo nalog kurirskoj službi da preuzme uređaj (ne važi za rezervne delove) sa Vaše adrese ili ga možete dostaviti sami lično u naš magacin. Najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije svetdelova.rs će da odgovori na reklamaciju sa odlukom da li prihvata reklamaciju, izjašnjenjem o zahtevu potrošača i predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ovlašćeni ste da odustanete od ugovora ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, pri čemu trošak povrata pada na Vaš teret. Takođe, delove bez originalne ambalaže, kao i delove ugrađene van ovlašćenog servisa niste u mogućnosti da vratite.

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće: popunite i pošaljite Obrazac za raskid Ugovora na naš email i nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrasca, pošaljite popunjen Obrazac sa kompletnim proizvodom i računom na adresu našeg sedišta.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kupovine. Po isteku roka od 14 dana od proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni i neoštećeni, sa svim delovima i dodacima i po mogućnosti u originalnoj ambalaži i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstva itd.)

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenja proizvoda krivicom kupca, povrat robe će biti odbijen i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak. Uz proizvod pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda. 
Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev. Oleo-Mac d.o.o. će najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od prijema obrasca za odustanak i proizvoda Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine/maloprodajnog računa. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.